Katherine Hamnett-camiseta

by Estel Vilaseca,

Katherine Hamnett-camiseta